Trung tâm Trợ giúp

Tôi có thể nâng hạng thành viên bất kỳ khi nào tôi muốn không?

Có! Bạn có thể dùng thử gói thành viên mà bạn muốn trước. Sau khi hết hạn phiên dùng thử, tài khoản của bạn trở về tài khoản miễn phí/thành viên thường, bạn có thể nâng hạng thành viên bất kỳ khi nào bạn muốn.

Vẫn chưa trả lời được thắc mắc của bạn?
Liên hệ Mathtasy